Disclaimer 

Van Jiggy het leukste online spaarprogramma 

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van links naar derden, zijn eigendom van Jiggy. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jiggy. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, is toestemming niet vereist.

Jiggy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, (commerciële) uitingen door derden via Jiggy verzonden aan haar leden.

De inhoud van deze uitingen kan te allen tijde door Jiggy zonder voorafgaande opgaaf van reden worden gewijzigd of in zijn totaliteit worden verwijderd. In ieder geval, maar niet uitsluitend, wanneer de inhoud in strijd is met de Nederlandse wetgeving.