Voorwaarden 

Van Jiggy het leukste online spaarprogramma 

Voorwaarden

Privacyverklaring

Door je aan te melden voor Jiggy ga je akkoord met de volgende punten:

Artikel 1. Definities

1.1. Jiggy is een gratis internet-spaarprogramma waarmee Deelnemers virtuele punten, genaamd Jiggies kunnen sparen.
1.2. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
2.a. Jiggy: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: OneDream B.V. de organisator van het gratis internet-spaarprogramma, (o.a. handelend onder de naam “Jiggy”) gevestigd aan de Stationsplein 12 te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 02083606;
2.b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Spaarprogramma;
2.c. Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname aan het Spaarprogramma tussen Jiggy en de Deelnemer en waarbij de Deelnemer toestemming verleent aan Jiggy tot het dagelijks sturen van Jiggy e-mailberichten;
2.d. Spaarprogramma: het op de Website omschreven gratis internet-spaarprogramma waarbij Deelnemers op verschillende manieren virtuele punten kunnen sparen;
2.e. Jiggies: de virtuele spaarpunten die middels het Spaarprogramma gespaard kunnen worden;
2.f. Website: de website www.jiggy.nl en bijbehorende applicaties;
2.g. Gebruiker: een natuurlijke persoon die gebruik maakt van internet;
2.h. Referralverdiensten: Jiggies die zijn gespaard naar aanleiding van een referentie;
2.i. Winkelier: het bedrijf die online producten en/of diensten verkoopt en waarvan een aanbod van een product en/of dienst op de Website staat;
2.j. Product: het product en/of de dienst dat door de Winkelier wordt aangeboden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Jiggy en de Deelnemer en op ieder gebruik van de Website.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Jiggy voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of elektronisch (per e-mail bijvoorbeeld) kenbaar zijn gemaakt.
2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jiggy en de Deelnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5. Jiggy heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. De Deelnemer wordt via de e-mail in kennis gesteld van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden en van de datum waarop de nieuwe versie in werking treedt.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Jiggy en de Winkelier kunnen niet gebonden worden aan kennelijke fouten en/of verschrijving op de Website en/of in e-mailberichten.
3.2. Het aanbod van Producten op de Website kan op elk moment wijzigen.

Artikel 4. Deelname

4.1. Voor deelname aan het Spaarprogramma worden geen extra kosten berekend. De deelname is tevens zonder aankoopverplichting.
4.2. De Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan het Spaarprogramma te kunnen deelnemen.
4.3. Deelname aan winacties en/of prijsvragen van het Spaarprogramma zijn uitgesloten voor medewerkers van Jiggy alsmede één ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Website en het Spaarprogramma.

Artikel 5. Toestemming commerciële uitingen

5.1. Persoonsgegevens (NAWTE) worden enkel aan derden verstrekt wanneer de Deelnemer daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
5.2. Jiggy zal de Deelnemer uitsluitend benaderen wanneer daar expliciet toestemming voor verkregen is. De Nederlandse wet- en regelgeving, alsmede de DDMA codes (https://ddma.nl/juridisch-loket/ddma-codes/) worden te allen tijde gerespecteerd.
5.3. Jiggy zorgt ervoor dat de Deelnemer zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze bij Jiggy af kan melden voor het gebruik van zijn e-mailadres voor reclame via e-mail.

Artikel 6. Het account

6.1. Indien de Gebruiker wilt deelnemen aan het Spaarprogramma, dan dient hij een account aan te maken op de Website. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Deelnemer een account heeft aangemaakt.
6.2. Nadat de Gebruiker zijn gegevens op de daarvoor beoogde plek in het online formulier heeft ingevuld, ontvangt de Gebruiker op het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail van Jiggy. Middels deze e-mail kan de Gebruiker zijn account activeren. Indien de Gebruiker niet op “akkoord” klikt, kan de Gebruiker niet deelnemen aan het Spaarprogramma. Hiermee wordt o.a. het onbevoegd gebruik van een e-mailadres getracht te voorkomen, Jiggy kan dit echter niet garanderen. Indien de Gebruiker geen activatie e-mail heeft ontvangen, dan dient hij een e-mail te sturen naar Jiggy middels het contactformulier op de Website.
6.3. Jiggy heeft het recht de accountaanvraag van de Gebruiker te weigeren, bijvoorbeeld indien het account van de Gebruiker eerder door Jiggy is geblokkeerd omdat de Gebruiker in strijd heeft gehandeld met deze algemene voorwaarden. Wordt een accountaanvraag geweigerd, dan wordt de Gebruiker daarvan via de e-mail in kennis gesteld.
6.4. Door deelname aan het Spaarprogramma geeft de Deelnemer toestemming aan Jiggy om dagelijks naar het door hem opgegeven e-mailadres een Jiggy e-mail te sturen.
6.5. Door deelname aan het Spaarprogramma geeft de Deelnemer toestemming aan Jiggy om dagelijks naar het door hem opgegeven e-mailadres de Jiggy Deals nieuwsbrief te sturen.
6.6. In de activatie e-mail die overeenkomstig artikel 6.2 naar de Deelnemer wordt gestuurd, wordt de Deelnemer er duidelijk op gewezen dat door op “akkoord” te klikken hij de toestemmingen verleent zoals omschreven in artikel 6.4 en 6.5.
6.7. De Deelnemer kan het toezenden van de Jiggy e-mail, zoals omschreven in artikel 6.4, en de Jiggy Deals nieuwsbrief, zoals omschreven in artikel 6.5, altijd stoppen door in het betreffende e-mailbericht op “uitschrijven” te klikken.
6.8. Om in te kunnen loggen op de Website dient de Deelnemer zijn e-mailadres en zijn wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
6.9. Het is de Deelnemer niet toegestaan meerdere accounts aan te maken. Indien de Deelnemer toch meerdere accounts heeft aangemaakt, worden alle accounts van de Deelnemer geblokkeerd en kan de voormalig Deelnemer geen nieuw account meer aanmaken.
6.10. Via zijn account kan de Deelnemer zijn persoonlijke gegevens wijzigen.
6.11. Indien de Deelnemer een account met een ander persoon deelt, dan dient de Deelnemer dit via de contactpagina op de Website aan Jiggy te melden.
6.12. Automatisch gegenereerde aanmeldingen worden niet geaccepteerd.
6.13. De Deelnemer kan zijn account opheffen door op de knop “uitschrijven” onderaan in de footer op https://www.jiggy.nl te klikken en de stappen bij ‘Helemaal uitschrijven’ te volgen of een verzoek hiertoe te sturen naar klantenservice@jiggy.nl. Bij een volledige uitschrijving voor het Spaarprogramma komen de gespaarde Jiggies te vervallen. Alle verzoeken tot een uitbetaling die voor de datum van de beĆ«indiging zijn ingediend worden door Jiggy afgehandeld.
6.14. Indien Jiggy het account of meerdere accounts van de Deelnemer blokkeert, dan wordt de Deelnemer daarvan via de e-mail op de hoogte gesteld. Wordt het account van de Deelnemer geblokkeerd, dan komen alle Jiggies van de Deelnemer te vervallen.

Artikel 7. Het toesturen van Jiggy e-mailberichten stoppen

7.1. Toestemming geven voor het dagelijks ontvangen van e-mailberichten van Jiggy op het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres is onderdeel van de Overeenkomst. Indien de Deelnemer de Jiggy e-mailberichten niet meer wilt ontvangen, dan kan de Deelnemer het toesturen van Jiggy e-mailberichten stoppen. Dit is mogelijk door op de “uitschrijven” link te klikken die in elk Jiggy e-mailbericht staat. Daarnaast kan de Deelnemer in zijn account zijn e-mailvoorkeuren wijzigen en bij het soort e-mailbericht dat hij niet meer wilt ontvangen op “uitschrijven” klikken. De Deelnemer kan daarna nog steeds deelnemen aan het Spaarprogramma.
7.2. Indien de Deelnemer tijdelijk omdat hij op vakantie gaat geen Jiggy e-mailberichten wilt ontvangen, kan hij gebruik maken van de optie “vakantie modus”. De vakantie modus kan de Deelnemer vinden in zijn account bij “instellingen”. Als de Deelnemer het vakje heeft aangevinkt ontvangt hij tijdelijk geen Jiggy e-mailberichten meer, maar blijft hij wel Deelnemer.
7.3. De Deelnemer kan ervoor kiezen om de frequentie van de Jiggy e-mailberichten op wekelijks te zetten. De Deelnemer kan het versturen van Jiggy e-mailberichten wijzigen naar wekelijks door in zijn account bij e-mailvoorkeuren bij het soort e-mailbericht dat hij wekelijks wilt ontvangen op “uitschrijven” te klikken en vervolgens voor de optie wekelijks te kiezen en de keuze te bevestigen.

Artikel 8. Jiggies

8.1. Jiggies zijn spaarpunten die geen geldwaarde vertegenwoordigden, tenzij deze bij een grens van 17.250 Jiggies ingewisseld worden naar euro’s.
8.2. Jiggies kunnen alleen worden ingewisseld op de Jiggy Website en volgens de daar vermelde voorwaarden.
8.3. De Deelnemer ontvangt Jiggies voor het ondernemen van verschillende acties binnen het Spaarprogramma. Op welke wijzen de Deelnemer Jiggies kan sparen staat duidelijk op de Website omschreven.
8.4. 17.250 Jiggies vertegenwoordigen een waarde van € 11,50.
8.5. Gespaarde Jiggies hebben een geldigheid van 36 maanden na de laatste transactie. De Deelnemer wisselt altijd automatisch de Jiggies in die het eerst zouden vervallen.

Artikel 9. Referrals Deelnemer (andere personen Deelnemer maken)

9.1. De Deelnemer heeft een unieke Jiggy link waarmee de Deelnemer andere leden Deelnemer kan maken van Jiggy. De Deelnemer ontvangt geen bonus voor het Deelnemer maken van andere leden.
9.2. De Deelnemer ontvangt Jiggies indien de nieuwe Deelnemer op de Jiggy e-mail klikt. Jiggy kent 3 Referrals levels:
level 1) 20% van de Referralverdiensten;
level 2) 10% van de Referralverdiensten;
level 3) 5% van de Referralverdiensten.
9.3. Jiggy Deelnemer A zorgt voor een nieuwe Deelnemer genaamd Deelnemer B. Deelnemer B valt dan in level 1 van Deelnemer A. Als Deelnemer B vervolgens een nieuwe Deelnemer aanbrengt genaamd Deelnemer C, dan valt Deelnemer C in level 2 van Deelnemer A EN in level 1 van Deelnemer B. Als Deelnemer C vervolgens weer iemand aanbrengt genaamd Deelnemer D, dan valt Deelnemer D in level 3 van Deelnemer A EN in level 2 van Deelnemer B EN in level 1 van Deelnemer C. Uitgaande van 15 Jiggies voor het klikken op een Jiggy e-mail ontvangt Deelnemer A in level 1) 3 Jiggies, in level 2) 1,5 Jiggies en in level 3) 0,75 Jiggies.
9.4. Referralverdiensten worden pas weergegeven als deze hoger zijn dan één complete cent per referral.

Artikel 10. Referrals Social Shopping (andere Gebruikers laten winkelen)

10.1. De Deelnemer heeft een unieke Jiggy cashback webwinkel link die de Deelnemer met Gebruikers kan delen.
10.2. De Deelnemer ontvangt Jiggies als een Gebruiker via de unieke Jiggy cashback webwinkel link winkelt.
10.3. De Deelnemer mag de unieke Jiggy cashback webwinkel link alleen delen met vrienden of bekenden.
10.4. De Gebruiker en Deelnemer mag de unieke Jiggy cashback webwinkel link niet misbruiken, zoals de link in te kopen in een zoekmachine.
10.5. Deelnemers die zelf een website hebben mogen niet de persoonlijke cashback webwinkel linkjes op hun website promoten. Als Jiggy dit constateert dan zal het account van de Deelnemer geblokkeerd worden.
10.6. Indien de unieke Jiggy cashback webwinkel link door een Deelnemer en/of Gebruiker wordt misbruikt, dan wordt het account van de Deelnemer geblokkeerd. De Deelnemer kan dan geen nieuw account aanmaken.

Artikel 11. Games

11.1. De Jiggy games kunnen gratis gespeeld worden na inwisseling van Jiggies.
11.2. Games aangeboden door Jiggy bieden nimmer de mogelijkheid om geld in te zetten, er kan enkel gespeeld worden om Jiggies.

Artikel 12. Betalingsprocedure algemeen

12.1. Zodra de Deelnemer 17.250 Jiggies heeft gespaard, kan het Jiggy saldo omgezet worden naar een vordering in euro’s, welke uitbetaald wordt per bank. Na conversie van 17.250 Jiggies ontstaat een vordering van € 11,50 van de Deelnemer op Jiggy. De Deelnemer kan via zijn account een uitbetalingsverzoek bij Jiggy indienen.
12.2. Vorderingen kunnen alleen worden gedaan naar Nederlandse en Belgische bankrekeningnummers.
12.3. Uitbetalingen kunnen alleen aangevraagd worden in veelvouden van 17.250 Jiggies. Resterende gespaarde Jiggies blijven in het account van de Deelnemer staan.
12.4. Een bankrekening mag maar voor één Jiggy account gebruikt worden, tenzij Jiggy ervoor toestemming heeft verleend dat een bankrekening voor meerdere accounts wordt gebruikt. Wordt een bankrekening zonder toestemming van Jiggy bij meerdere accounts gebruikt, dan worden deze accounts geblokkeerd.
12.5. Jiggy zal niet tot het uitbetalen van de Jiggies overgaan indien Jiggy kan aantonen dat de Jiggies op onrechtmatige wijze zijn gespaard.
12.6. De betalingen zullen uiterlijk 31 dagen na het uitbetalingsverzoek worden uitgevoerd.

Artikel 13. Oneigenlijk gebruik van de Website en inbreuk op rechten van derden

13.1. De Deelnemer zal geen informatie met gebruikmaking van de Website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken of de unieke Jiggy link, zoals omschreven in artikel 9, of de unieke Jiggy cashback webwinkel link, zoals omschreven in artikel 10, op een wijze verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die:
1.a. In strijd is met nationale en internationale wetgeving en/of de DDMA codes (https://ddma.nl/juridisch-loket/ddma-codes/);
1.b. In strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
1.c. De rechten van derden schenden, zoals de auteursrechten van derden;
1.d. Het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
1.e. (Seksueel) intimiderend is, ethisch onverantwoord is, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé leven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie.
13.2. Het is de Deelnemer niet toegestaan de Website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Jiggy of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere Gebruikers worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
13.3. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn referral-URL te promoten in nieuwsgroepen, in ongevraagde e-mailberichten of via andere methoden die kunnen leiden tot klachten. Dit wordt gezien als SPAM.
13.4. Het is verboden om onwaarheden over Jiggy te publiceren.
13.5. Indien de Deelnemer handelt in strijd met dit artikel, dan is Jiggy gerechtigd het account van de Deelnemer te blokkeren en zal Jiggy alle schade die zij door het handelen van de Deelnemer heeft geleden aan de Deelnemer in rekening brengen.

Artikel 14. Cheating

14.1. Het is niet toegestaan om op enige wijze vals te spelen (cheaten). Onder cheaten verstaat Jiggy misbruik maken van het systeem. Zodra er aangetoond wordt dat er gecheat is, wordt van de desbetreffende Deelnemer het account geblokkeerd. De Deelnemer kan dan geen nieuw account aanmaken.
14.2. Als de Deelnemer fouten tegenkomt in het systeem, dient hij Jiggy hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar klantenservice@jiggy.nl.

Artikel 15. Positie van Jiggy

15.1. Op de Website staan advertenties. De Producten in deze advertenties worden aangeboden door Winkeliers en niet door Jiggy. Producten kunnen enkel gekocht worden via de webshop van de betreffende Winkelier.
15.2. Indien de Deelnemer meer informatie wenst over een Product, dan dient de Deelnemer contact op te nemen met de Winkelier die het Product aanbiedt.
15.3. Op de koopovereenkomst tussen de Deelnemer en de Winkelier zijn de algemene voorwaarden van de Winkelier van toepassing. Deze algemene voorwaarden van Jiggy zijn niet op de koopovereenkomst van toepassing.
15.4. Indien de Winkelier zijn verplichtingen jegens de Deelnemer niet nakomt, dan is dat een zaak tussen de Winkelier en de Deelnemer en dient de Deelnemer de Winkelier daarop aan te spreken en niet Jiggy. Jiggy staat er niet voor in dat de Winkelier zijn verplichtingen jegens de Deelnemer nakomt.
15.5. Jiggy is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop een Winkelier met de persoonsgegevens van de Deelnemer omgaat.

Artikel 16. Financiële producten

16.1. De Deelnemer kan op de Website financiële producten via een dynamische vergelijker vergelijken. Deze vergelijking modules worden beheerd en geëxploiteerd door partners van Jiggy en bevatten geen complexe financiële producten.
16.2. Jiggy beschikt niet over een AFM vergunning en geeft derhalve nimmer advies over financiële producten.
16.3. De Deelnemer kan contact met Jiggy opnemen via de Website. Jiggy beantwoord vragen over het Spaarprogramma. Op vragen over financiële producten geeft Jiggy geen antwoord.
16.4. Raadpleeg voor advies over financiële producten altijd een daartoe bevoegde (AFM erkende) partij.

Artikel 17. Vragen en klachten

17.1. Vragen of klachten over de Website, het Spaarprogramma en de overige diensten van Jiggy kan de Deelnemer richten aan:
OneDream B.V.
Stationsplein 12
1211 EX te Hilversum
Tel: +31 (0) 85 13 01 158
klantenservice@jiggy.nl
17.2. Klachten en/of vragen over een Product dient de Deelnemer in te dienen bij de betreffende Winkelier die het Product aanbiedt of van wie de Deelnemer het Product gekocht heeft.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1. Jiggy streeft ernaar de diensten op de Website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden. Echter, kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
18.2. Jiggy kan nooit garanderen dat de gegevens op de Website correct zijn. Jiggy zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers zijn altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Jiggy is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
18.3. Jiggy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jiggy is uit gegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
18.4. Jiggy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een door de Deelnemer toegepaste wachtwoord. Jiggy kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van het e-mailadres en het wachtwoord van de Deelnemer.
18.5. Het kan zijn dat de informatie die wordt weergegeven via de Website onjuist en/of onvolledig is. Jiggy kan niet garanderen dat informatie beschikbaar gesteld via de Website over Winkeliers en/of over Producten correct en up-to-date is. Foto’s en beschrijvingen van Producten zijn afkomstig van de Winkeliers. Derhalve kan Jiggy er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien foto’s en/of beschrijvingen van het Product niet correct zijn.
18.6. Jiggy is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van een Product dat door de Deelnemer bij een Winkelier gekocht is.
18.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Jiggy of haar ondergeschikten.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Jiggy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, internetstoring, stroomstoring, virusinfectie, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, computerinbraak, alsmede iedere andere situatie waarop Jiggy geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 20. Intellectueel eigendom

20.1. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Jiggy, mag de Deelnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de Website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 21. Verwerking persoonsgegevens

21.1. Jiggy verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig haar privacy verklaring die op de Website staat.
21.2. Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Jiggy aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op elke Overeenkomst tussen Jiggy en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
22.2. De rechter in de vestigingsplaats van Jiggy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De Deelnemer heeft 1 maand de tijd nadat Jiggy zich schriftelijk jegens de Deelnemer op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.