Voorwaarden Win een iPhone actie 

Word lid van Jiggy en maak kans op een iPhone6 

Voorwaarden Win een iPhone

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Jiggy het spaarprogramma.

Artikel 1 Definities
1.1 OneDream B.V beheert de Website https://www.jiggy.nl/win-een-iphone, waarop internetgebruikers gratis kunnen deelnemen aan een Prijsvraag.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. OneDream B.V de aanbieder van de Prijsvraag op de Website, gevestigd aan het Stationsplein 12 te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 02083606;
b. Website: de Website https://www.jiggy.nl/win-een-iphone;
c. Deelnemer: de internetgebruiker die middels de Website een Overeenkomst tot deelname sluit met OneDream B.V;
d. Overeenkomst: de Overeenkomst tot deelname tussen OneDream B.V en de Deelnemer;
e. Prijsvraag: het door OneDream B.V georganiseerde promotioneel kansspel;
f. Winnaar: de Deelnemer die de prijs heeft gewonnen.
1.3 De Prijsvraag op de Website is een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode promotionele kansspelen opgesteld door het Ministerie van Justitie.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de Overeenkomst verwoord in artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden.
2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.3 Deze algemene voorwaarden alsmede andere informatie betreffende de Prijsvraag is te vinden op de Website: https://www.jiggy.nl/win-een-iphone.
2.4 OneDream B.V handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Artikel 3 Deelname
3.1 Voor deelname aan de Prijsvraag worden geen extra kosten berekend. De deelname is tevens zonder aankoopverplichting.
3.2 De Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan de Prijsvraag te kunnen deelnemen.
3.3 Deelname aan de Prijsvraag is uitgesloten voor medewerkers van OneDream B.V alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Website en de Prijsvraag.
3.4 OneDream B.V behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens OneDream B.V of derden.
3.5 Van 28 mei 2018 t/m 31 december 2019 kan worden deelgenomen aan de Prijsvraag.

Artikel 4 Doel van de Prijsvraag
Het doel van de Prijsvraag is het promoten van de producten en/of diensten welke onderwerp zijn in de Prijsvraag door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.

Artikel 5 Toestemming commerciële uitingen
5.1 Persoonsgegevens (NAWE) worden enkel aan derden verstrekt wanneer de Deelnemer daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
5.2 OneDream B.V. zal de Deelnemer uitsluitend benaderen wanneer daar expliciet toestemming voor verkregen is. De Nederlandse wet- en regelgeving, alsmede de DDMA codes (https://ddma.nl/juridisch/) worden te allen tijde gerespecteerd.
5.3 OneDream B.V zorgt ervoor dat de Deelnemer zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze bij OneDream B.V. af kan melden voor het gebruik van zijn e-mailadres voor reclame via e-mail door OneDream B.V.

Artikel 6 Overeenkomst
6.1 De internetgebruiker vult de volgende gegevens in e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Na het invullen van de gegevens ontvangt de internetgebruiker op het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail van OneDream B.V. In deze e-mail wordt de strekking van de Overeenkomst (kort) weergegeven en dient de internetgebruiker voor “akkoord” te klikken waarna de Deelnemer kan deelnemen aan de Prijsvraag. Indien de internetgebruiker niet op “akkoord” klikt, kan de internetgebruiker niet deelnemen aan de Prijsvraag. Hiermee wordt o.a. het onbevoegd gebruik van een e-mailadres getracht te voorkomen, OneDream B.V kan dit echter niet garanderen.
6.2 Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijs worden op de Website vermeld.
6.3 De Overeenkomst tot deelname heeft de volgende strekking: de Deelnemer neemt kosteloos deel aan een Prijsvraag op de Website. Met deze deelname verleent de Deelnemer zijn toestemming aan OneDream B.V om:
a. e-mailberichten te sturen aan de Deelnemer waarin reclame wordt gemaakt voor producten en/of diensten van Jiggy.
In iedere commerciële communicatie is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
6.4 Onder commerciële communicatie wordt o.a. verstaan:
– het dagelijks versturen van e-mailberichten;
– het gebruiken van persoonsgegevens voor analyse doeleinden.
6.5 De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens tijdens de deelname correct, up-to-date en volledig zijn.
6.6 Automatisch gegenereerde aanmeldingen worden niet geaccepteerd en maken geen kans op een prijs.

Artikel 7 Winnaar
7.1 Uit alle inzendingen die tijdens de looptijd van de Prijsvraag zijn binnengekomen wordt random een Winnaar getrokken. OneDream B.V. maakt hiervoor gebruik van https://www.random.org.
7.2 OneDream B.V. draait aan het einde van de looptijd een lijst uit van alle deelnemers. Het aantal deelnemers wordt ingevoerd in random.org. Hieruit komt een nummer die de Winnaar vertegenwoordigd.
7.3 De Winnaar dient actief lid te zijn van het spaarprogramma Jiggy. Indien dit niet het geval is wordt er een nieuwe Winnaar getrokken door OneDream B.V.
7.4 De Winnaar met het winnende unieke nummer heeft 2 weken de tijd om zijn prijs te claimen. Indien dit niet binnen 2 weken wordt gedaan, behoudt Jiggy het recht om een nieuwe winnaar te trekken. Na 3 trekkingen heeft Jiggy het recht om de prijs niet uit te keren.
7.5 De Winnaar van de prijs wordt per e-mail geïnformeerd.
7.6 Zodra de Winnaar bekend is, wordt deze bekend gemaakt in een Jiggy nieuwsbrief. Jiggy is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de Winnaar verstrekte gegevens.
7.7 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8 Publicatie
Door deelname aan de Prijsvraag verleent de Winnaar toestemming aan OneDream B.V om zijn naam, evenals mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Prijsvraag te gebruiken.

Artikel 9 Prijzen
9.1 De prijs die ter beschikking wordt gesteld is:
Een Apple iPhone t.w.v. € 449,-.
9.2 De prijs is netto. De (kansspel)belasting zal worden afgedragen door Jiggy.
9.3 De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de Winnaar, is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
9.4 Indien de getoonde prijs op de Website niet meer, of zeer moeilijk te verkrijgen is, is Jiggy gerechtigd een gelijkwaardige alternatieve prijs aan te bieden.

Artikel 10 Vragen en klachten
Eventuele vragen of klachten kan de Deelnemer richten aan:
OneDream B.V
t.a.v. Jiggy
Stationsplein 12
1211 EX te Hilversum
e-mailadres: klantenservice@jiggy.nl
tel: 085 – 13 01 158 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur)

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 OneDream B.V streeft ernaar de diensten op de Website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
11.2 OneDream B.V kan nooit garanderen dat de gegevens op de Website correct zijn. OneDream B.V zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. OneDream B.V is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
11.3 OneDream B.V is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OneDream B.V is uit gegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.4 OneDream B.V staat niet in voor de juistheid van de door een partner verstrekte informatie. OneDream B.V is dan ook niet verantwoordelijk voor uitingen van derden welke gebruik maken van de door OneDream B.V verstrekte persoonsgegevens.
11.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OneDream B.V of diens ondergeschikten.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1 OneDream B.V verzamelt persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden voor haarzelf.
12.2 Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door OneDream B.V aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1601398.
12.3 OneDream B.V draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van OneDream B.V, mag de Deelnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de Website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 14 Slotbepalingen
14.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij de Deelnemer na het sluiten van de Overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
14.2 OneDream B.V en de Deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
14.3 Op elke Overeenkomst tussen OneDream B.V en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
14.4 De rechter in de vestigingsplaats van OneDream B.V is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien OneDream B.V een beroep doet op deze bepaling, heeft de Deelnemer de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.